ผลการประชุมเวทีสมัชชาสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๑

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
(Download documents)

 
     
   

Key outcomes adopted at the first National Assembly of the Thai Indigenous Peoples' Council

     
    เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยจำนวน ๓๖ ข่าย ได้ร่วมกันจัดเวทีสมัชชาสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยครั้งแรกขึ้น
ที่โพธิวิชชาชัย อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นที่สำคัญๆ ๔
ประเด็นได้แก่
๑) รับรองร่าง พรบ.สภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
๒) รับรองธรรมนูญสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
๓) รับรองแผนงานระยะสั้นของสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
๔) รับรองข้อเสนอของชนเผ่าพื้นเมืองต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

ในเบื้องต้นที่ประชุมสมัชชาฯ ได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกลไกสภาขึ้นมา ๑ ชุด เพื่อนำเอามติ
ที่ได้จากเวทีสมัชชาไปสู่การปฏิบัตการจริง โดยจะมีเวทีพูดคุยกันในวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมใหญ่ของสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) รายละเอียดทางมูลนิธิ ม.ก.ส จะนำมาเสนอให้ทราบต่อไป
 
๑) ร่างพรบ. สภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
(click here to download)
 
    ๒) ธรรมนูญสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
(click here to download)
 
    ๓) แผนงานระยะสั้นของสภาฯ (Click here to downlaod )  
    ๔) ข้อเสนอสำหรับสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และคณะกรรมาธิการยกร่าง รธน. (คลิ๊กที่นี่)  
       
       
       
       
           
188/525 Kurusapha Village, Soi 21, M.10, T. Sannameng, A. Sansai, Chiang Mai 50210 Thailand
Tel./Fax; +66 (0)52 063110